کارشناسی بدنه و رنگ

کارشناسی بدنه و رنگ خودرو پیش از خرید یکی از ضرورت ها ست. بررسی این که قطعات بدنه خودرو تعویضی نباشند،رنگ شدگی مجدد نداشته باشند،خودرو سابقه ی تصادف سنگین نداشته باشد و شاسی خودرو سالم باشد